• concept - beleidskader zonnevelden

  • CONCEPT - Beleidskader Zonnevelden

  • CONCEPT - Beleidskader Zonnevelden

  • CONCEPT - Beleidskader Zonnevelden

Zonnevelden geven energie - CONCEPT beleidsvisie

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Het liefst op eigen dak maar dat lukt niet overal. Er is ook meer duurzame opwek nodig om de hoge energieambities te behalen. Zonnevelden spelen hierbij een rol.

 

De gemeente nodigt initiatiefnemers uit om vooral in zonnedaken en in beperkte mate ook in grondgebonden zonnevelden te investeren. Bij zonnevelden spelen vele belangen in het buitengebied van Stichtse Vecht. Denk aan de klimaatdoelen maar ook die van individuele inwoners, natuur en landschap, cultuurhistorie, het agrarische karakter, de versterking van de lokale economie. Er zijn ook andere opgaven in de regio U10/U16 voor woningbouw, werken en mobiliteit. Bij een initiatief voor een zonneveld kijkt de gemeente dus niet alleen naar de lokale belangen maar ook naar die van de regio.

 

Dit concept beleidskader geeft inzicht in hoe de gemeente de belangen afweegt, waar en hoe een initiatief voor een zonneveld kansrijk is en in welke gebieden het lastig wordt een zonneveld in te passen in het landschap van Stichtse Vecht. Het streven is een passende mate aan zonnevelden waarbij zoveel mogelijk sprake is van win-win situaties. Het voorstel is dat de gemeenteraad ruimte geeft voor 100 hectare zonnevelden tot 2030.

 

Er worden op dit moment geen aanvragen in behandeling genomen voor zonnevelden die meer stroom opwekken dan voor eigen gebruik. Het college heeft ingestemd met dit concept. Het woord is nu aan de gemeenteraad (nov/dec 2020).

naar 'visie stichtse vecht'

Duurzaam samen leven

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en voldoet dan aan het Akkoord van Parijs. Stichtse Vecht wil daar haar bijdrage aan leveren. De gemeente streeft naar volledige duurzame opwek van de eigen energiebehoefte in 2040. Uitloop naar 2050 kan in de praktijk nodig blijken.

Daarom zet de gemeente in op energie besparen, wonen en werken zonder aardgas én duurzame energie opwekken. Samen met 15 andere gemeenten maakt de gemeente afspraken in de Regionale Energie Strategie.

Er is veel ruimte nodig voor de steeds groeiende vraag naar duurzame stroom. De ruimte op daken en andere objecten is onvoldoende, ook als ze vol liggen met zonnepanelen. Als alle huizen energiezuinig zijn en van het aardgas af, blijft er behoefte aan energie. Veel technieken (zoals diepe aardwarmte) zijn nog niet zo ver. Daarom wil Stichtse Vecht ruimte bieden voor zonnevelden.

Naar 'klimaatdoel'

Karakter van het landschap behouden

De kunst is in het buitengebied te koesteren wat mooi is en tegelijk te ontwikkelen naar een klimaatbestendige toekomst. Zonnevelden moeten zorgvuldig worden ingepast. Dit kan alleen als ze passen bij de maat, schaal en karakter van het landschap en natuur van Stichtse Vecht. Dit zonneveldenbeleid houdt rekening met de gemeentelijke waarden op het gebied van landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie, recreatie, bodem en landgebruik. Het beleid past binnen de Trendlijnen waarmee de gemeente de waarden vanuit het verleden doortrekt bij toekomstige ruimtelijke keuzes.

naar 'omgeving'

De landelijke Zonneladder volgen

De gemeente hanteert de landelijke Zonneladder uit de Uitvoeringsagenda van de Nationale Omgevingsvisie. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

De voorkeur ligt ook in Stichtse Vecht duidelijk op zonnepanelen op daken en gevels. Voor grondgebonden zonnepanelen zijn braakliggende gronden, waterzuiveringen, vuilstorten en de bermen van wegen interessant. Omdat daar echter onvoldoende grond beschikbaar is voor haalbare zonnevelden, is de verwachting dat een bepaalde mate aan zonnevelden op landbouwgronden nodig is. Bij voorkeur op gronden met een lagere agrarische waarde en met meervoudig ruimtegebruik. Na exploitatie wordt de bestemming weer agrarisch.

De gemeente wil geen zonnevelden toestaan in natuurgebieden. Ook in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de landgoederenzône en weidevogelkerngebied is er slechts zeer beperkt ruimte voor zonnevelden. Een zonneveld wordt in die gebieden alleen overwogen op die locaties waar de kernwaarden al niet meer intact zijn en waar zeer zorgvuldige inpassing mogelijk is.

Initiatiefnemers
Omwonenden
Energie&Klimaat
Landschap
Natuur

Hoeveel zonnevelden, hoeveel zonnestroom?

De gemeente streeft ernaar om in 2040 alle energie die we verbruiken duurzaam op te wekken. De gemeente wil haar bijdrage leveren aan de regionale opgave voor voldoende duurzame energie. In het collegeprogramma is afgesproken dat er niet wordt ingezet op windenergie.

 

CONCEPT:

  • Stichtse Vecht streeft naar 0,1 TWh per jaar duurzaam opwekken in 2030
  • Voor 2040 is het streven 0,2 TWh per jaar
  • Dit is onder voorbehoud van goede landschappelijke inpassing, bijdrage aan lokaal eigendom, wederkerigheid en realisatie mogelijkheden
  • Dit gaat over grootschalige opwek van stroom. In de periode tot 2030 zullen zonnevelden hier een belangrijke rol in spelen.
  • Hiervoor is in 2030 ongeveer 100 hectare aan zonnevelden nodig.
  • Dit staat gelijk aan 150 voetbalvelden en is minder dan 0,1% van het oppervlak van de gemeente.
  • De gemeente blijft zich vanzelfsprekend ook inzetten voor zonne-energie op zoveel mogelijk daken.

De gemeenteraad besluit nog over het doel van 100 ha in 2030. Daarnaast kan de gemeente een tussendoel stellen voor de komende jaren. Op die wijze kunnen betrokkenen wennen aan het nieuwe fenomeen van zonnepanelen in het landschap. Een maximum aan zonnevelden per gebied op de kansenkaart behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Dit streven naar 100 ha aan zonnevelden kan door de gemeenteraad worden aangepast als de ervaringen met de eerste zonnevelden of de afspraken binnen de Regionale Energie Strategie daar aanleiding toe geven.

De gemeente houdt de regie

De gemeente houdt de regie omdat zij zelf besluit over aanvragen. De grenzen voor de omvang, maar ook de voorwaarden helpen de gemeente hierbij. Bij een aanvraag is niet alleen een inpassingsplan maar ook een participatieplan is verplicht.

De gemeente stelt naar verwachting een plan op om dit beleid uit te voeren. Tot die tijd worden er geen aanvragen in behandeling genomen.

LET OP!

De gemeente kan een initiatief voor een zonneveld onderbouwd afwijzen, ook als het plafond nog niet is bereikt. Dit is mogelijk wanneer de gemeente van mening is dat andere belangen teveel worden geschaad en er betere locaties voor handen zijn (omgeving).

Zonnevelden in Stichtse Vecht op de kaart (concept)

De conceptkansenkaart laat het buitengebied van de gemeente opgedeeld in gebieden zien. In de groene gebieden is een zonneveld over het algemeen kansrijker. In andere gebieden zijn zonnevelden moeilijker in te passen (oranje) of zelfs ongewenst (rood). Ieder gebied krijgt maar 1 kleur. Per concreet initiatief moet in detail naar de locatie gekeken worden en een vergunningtraject doorlopen worden. Een groen-gekleurd gebied bestaat vooral uit kansrijke locaties maar bevat ook kavels die minder of helemaal niet geschikt zijn. Rood-gekleurde gebieden zijn grotendeels ongeschikt, maar ook daar zijn, op beperkte schaal, bijzondere oplossingen denkbaar die aan de bezwaren tegemoet komen. Let op, in Natura2000 zijn zonnevelden helemaal niet toegestaan (‘donker’rood).

Toelichting van de kleuren vindt u hierboven onder ‘zonneladder’ en bij ‘omgeving’ en ‘gebieden’.

Naar de kansenkaart (bespreekversie)

Ieder gebied is uniek

Kenmerken, kansen en voorwaarden voor zonnevelden staan per gebied beschreven.

Info per gebied

Heeft u plannen voor een zonneveld?

Wellicht heeft u grond, of wilt u investeren op grond van iemand anders. Kijk hier wat u moet doen: procedure, voorwaarden en het verplichte participatieplan.

Voor initiatiefnemers

Inwoners van het buitengebied

De meningen zijn verdeeld over zonnevelden. Sommigen willen graag bijdragen aan het klimaatdoel, ruimte bieden of zelf investeren in een zonneveld, zoeken een nieuwe functie voor de eigen grond. Anderen willen het landschap in huidige vorm behouden, zijn bezorgd over de bodem, natuur, het uitzicht vanuit de eigen woning of voor recreanten.

 

Verplichte participatie

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij een zonneveld. De initiatiefnemer moet een participatieplan opstellen. De directe omgeving krijgt invloed op de inpassing. Afspraken kunnen ook bestaan uit verbeteringen voor het omliggende gebied, betaald uit het project (proces participatie). Ook streeft de gemeente naar 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat inwoners en bedrijven in de gemeente mee kunnen investeren en zeggenschap hebben (financiële participatie).

Vanzelfsprekend hebben direct omwonenden en andere belanghebbenden ook recht op formele inspraak zoals bij alle ruimtelijke ontwikkelingen.

Meer over omwonenden & inspraak

Een duurzame toekomst is van belang voor ons allemaal. Doet u mee?

Nieuwsberichten

Gemeente werkt aan beleidskader Zonnevelden

Gespreksavond voor belangstellenden

Nu al meedoen met postcoderoosprojecten in Stichtse Vecht