Grote infrastructuur/ harde as Noord: deels zeer geschikt, deels beperkt geschikt

Dit grootschalige landschap tussen de infrastructuur ten noorden van Breukelen wordt door stakeholders en inwoners vaak aangewezen als geschikt. Er is ruimte voor zonnevelden op diverse locaties. In algemene zin is er een voorkeur voor stroken grenzend aan infrastructuur en in het zuidelijke deel nabij industriële ontwikkelingen.

 

De kansrijkheid wordt beperkt door:

 • ‘verboden kring’ rond Fort Nieuwersluis (rood)
 • buitenplaatszône (oranje gebied)
 • broedplaatsen weidevogels (ook hier geldt dit aandachtspunt, ook al valt dit buiten het weidevogelgebied)

 

Een toelichting op de randvoorwaarden en beschrijving van dit gebied, leest u hieronder.

kansrijk energielandschap
open landschap
cultuurhistorie (molens, buitenplaatszône, waterlinie)
broedplaats weidevogels

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. De inpassing van een zonneveld is volledig maatwerk.

 

In dit gebied zijn wellicht mogelijkheden voor zonnevelden waarbij voorwaarden kunnen zijn:

 • hoogte van maximaal 1 meter waar sprake is van een te beschermen uitzicht
 • een hogere installatie waar geen sprake is van uitzicht en/of naast hogere bebouwing of beplanting
 • volgen van de kavelstructuren of de grootschalige infra
 • voorkeur voor zuidelijke deel nabij industrie of nabij grootschalige infra
 • bij voorkeur 100 meter afstand houden van de Angstel
 • rekening houden met de landschappelijke waarde van de Angstel, en zichtlijnen naar molens en monumentale boerderijen
 • de reguliere onderzoeken zijn nodig waaronder landschappelijke inpassing, archeologie, natuur (o.a. weidevogels), impact op bodemkwaliteit, waterpeil en waterafstroming
 • eventuele afscherming wordt overlegd met direct omwonenden én natuurdeskundigen

Karakter van 'Grote Infrastructuur': de harde As

Dit is een samenhangend en grootschalig landschap. Er is een nauwe relatie tussen de bundel van infrastructuren en het landschap eromheen. Vanuit de infra is het landschap (vechtweiden, veenweiden, dorpen, rivieren) zichtbaar.

 

De bundel met grote infrastructuur (kanaal, spoor en A2) doorsnijdt het Vechtweidegebied tussen Vecht en Angstel. Ook is hierdoor het westelijk veenweidegebied (landbouwgrond) geïsoleerd komen te liggen van de Vecht en de oeverwallen. Sommige dwarsverbindingen (wegen en waterlopen) tussen de dorpen op de oeverwallen en de dorpslinten in het veenweidegebied zijn door moderne infrastructuur afgesneden. Hierdoor is het landschap versnipperd geraakt.