Grote infra/harde as Zuid: deels geschikt

Het gebied tussen kanaal, snelweg, Maarssenbroek en Breukelen is deels zeer geschikt en deels niet geschikt:

 • het zuidelijke deel (zijde Maarssenbroek) is zeer geschikt (groen op de kaart)
 • noordpunt heeft functie als ecologische verbindingszone (rood op de kaart)

Bijzondere eigenschappen zijn:

 • uniek gebied als laatst overgebleven doorzicht van de Utrechtse Heuvelrug in het oosten tot het lage veenweidegebied in het westen
 • letten op relatie met de woonwijk ten zuiden
 • letten op hoogspanningsleidingen evenwijdig aan de snelweg

Als er een zonneveld wordt toegestaan dan heeft deze een geringe hoogte en wordt middels landschapsstructuren de ecologische verbindingszone versterkt. Afspraken zijn nodig over al dan niet toegankelijkheid voor bewoners van Maarssenbroek.

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open landschap
Natuurwaarde, ecolog verbindings zone
Historische landschapsstructuur zichtbaar

Randvoorwaarden Zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

In dit gebied is ruimte voor zonnevelden maar met diverse beperkingen:

 • niet belemmeren en zelfs versterken van de ecologische verbindingszone
 • niet verstoren van de unieke oost-west zichtlijnen op het landschap van Heuvelrug tot veenweide
 • zonnevelden dienen kavels en/of infrastructuur te volgen
 • richtsnoer 1 meter hoogte
 • afscherming kan worden geëist in afstemming met direct omwonenden
 • afspraken met nabije bewoners (Maarssenbroek)

Karakter van Grote Infra/ Harde As Zuid

Dit is een samenhangend en grootschalig landschap. Er is een nauwe relatie tussen de bundel van infrastructuren en het landschap eromheen. Vanuit de infra is het landschap (vechtweiden, veenweiden, dorpen, rivieren) zichtbaar.

 

De bundel met grote infrastructuur (kanaal, spoor en A2) doorsnijdt het Vechtweidegebied tussen Vecht en Angstel. Ook is hierdoor het westelijk veenweidegebied (landbouwgrond) geïsoleerd komen te liggen van de Vecht en de oeverwallen. Sommige dwarsverbindingen (wegen en waterlopen) tussen de dorpen op de oeverwallen en de dorpslinten in het veenweidegebied zijn door moderne infrastructuur afgesneden. Hierdoor is het landschap versnipperd geraakt

 

Snelweg en hoogspanningsnetwerk zijn nauw verbonden met het vechtweide- en veenweidelandschap van de westzijde. De oostwest verbinding van de N230 biedt een spectrum van verschillende sferen. Deze route (grotendeels ingepakt tussen bomen en beplanting ter hoogte van woongebieden) opent zich bij de veenweidegebieden en de Vecht.