Hoekerpolder: beperkt geschikt

Dit gebied biedt graslanden en een lage bevolkingsdichtheid. Echter, zonnevelden worden beperkt door, en dienen rekening te houden met:

 • Natuurnetwerk Nederland in noordelijke punt en langs de Vecht
 • 3 molens met biotoop
 • enkele grotere biotopen van historische buitenplaatsen binnen de Buitenplaatszone Vechtstreek
 • schootsvelden en inundatieveld (noordelijke punt van dit gebied)

 

Een toelichting op de randvoorwaarden voor zonnevelden in dit gebied leest u hieronder.

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

open landschap
Landgebruik: agrarisch
Biotopen molens en historische buitenplaatsen

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

Er zijn beperkt mogelijkheden voor zonnevelden. Voorwaarden kunnen zijn:

 • een beperkt aantal kleinere en goed inpaste zonnevelden
 • zonnevelden volgen de kavels en andere landschapsstructuren
 • installaties mogen maximaal 1 meter hoog zijn waar sprake is van een bijzonder uitzicht
 • de reguliere onderzoeken zijn nodig waaronder landschappelijke inpassing, archeologie, natuur
 • zolang onderzoek naar de UNESCO nominatie van Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt, is er geen ruimte binnen de schootsvelden en inundatieveld
 • de kansen zijn kleiner of inpassing wordt complexer in biotopen van molens en historische buitenplaatsen
 • het zicht op/vanaf de Vecht dient zo goed mogelijk te worden beschermd
 • eventuele afscherming wordt overlegd met direct omwonenden

Karakter Hoekerpolder

Klik op de kaart voor een uitvergroting.

Op de kansenkaart kunnen de beperkingen qua cultuurhistorie en natuur worden aangeklikt.

De Vechtplassencommissie beschrijft dit gebied als volgt. In de Garsten-en Hoekerpolder liggen een aantal fruitbedrijven die nauwkeurig de bestaande verkavelingspatronen volgen. Op dezelfde wijze als de fruitbedrijven zouden ook een aantal percelen ingericht kunnen worden als zonneveld. Ook deze zouden het bestaande verkavelingspatroon nauwkeurig moeten volgen. Een goede afscherming met bosschages is  uiterst belangrijk.