De gemeente besluit mogelijk op een later moment over een maximale oppervlakte zonneveld per gebied. Ook de manier van aanvragen, beoordeling en voorwaarden worden vastgesteld.

 

U krijgt al een eerste indruk onder de knoppen in het submenu zodat u weet wat de gemeente belangrijk vindt bij de voorbereiding en inpassing van een zonneveld. Over de mogelijke aanvraagprocedure leest u hieronder.

Procedure aanvragen omgevingsvergunning zonnevelden

Zonnevelden zijn nieuw in het landschap van Stichtse Vecht. Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een zonneveld is uniek. Elk gebied heeft een eigen karakter. Om tot een goede afweging te komen volgt de gemeente een uitgebreide procedure. Wat kan de aanvrager van de procedure verwachten?

 

De gemeente stelt de aanvraag- en beoordelingsprocedure begin 2021 vast. Die kan afwijken van de reguliere procedure, die normaal gesproken de volgende stappen bevat. De aanvrager:

  • dient een principeverzoek in van enkele pagina’s, eventueel na een voorgesprek
  • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van het principeverzoek
  • ontvangt een reactie van de gemeente over de kans van slagen, of een afwijzing
  • bij kansrijke projecten start de initiatiefnemer  een ‘projecttafel’ met stakeholders om te spreken over inrichting en inpassing
  • de gemeente kan hier een actieve rol in nemen
  • vraagt een omgevingsvergunning aan inclusief een goede ruimtelijke onderbouwing
  • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van de aanvraag
  • ontvangt binnen 26 weken uitsluitsel over de omgevingsvergunning
  • een langere termijn is mogelijk als dit nodig is voor een goede afweging
  • dit is inclusief de inzagetermijn van zes weken

Een goede ruimtelijke onderbouwing wordt in de regel uitgevoerd door een stedenbouwkundig bureau. Zij kunnen u verder helpen met het benodigde onderzoek voor de aanvraag. Van belang zijn bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing en de verwachte impact op natuur, water en bodem.