Inzicht in mogelijke voorwaarden bij een aanvraag

Dit beleidsplan beschrijft de algemene kaders. De gemeente stelt in het eerste kwartaal van 2021 een uitvoeringsplan vast met nadere voorwaarden voor een goede inrichting en inpassing. De voorwaarden beschrijven waar een aanvraag voor een zonneveld aan moet voldoen.

 

De basis daarbij is dat de initiatiefnemer veel informatie moet aanleveren. Deze informatie benut de gemeente om het initiatief bij te sturen tijdens de planvorming én om de aanvraag te beoordelen. Deze pagina geeft een eerste inzicht in de voorwaarden die de gemeente kan stellen.

Maatwerk per initiatief

Iemand met een plan voor een zonneveld, gaat zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente. De gemeente gebruikt de voorwaarden (uitwerking van de informatie onder ‘omgeving‘ en ‘omwonenden‘) als basis. Van daar uit wordt er maatwerk geleverd voor ieder zonneveld. Zie ook de pagina ‘aanvraagproces‘.

De gemeente kan in een voorgesprek of principe-uitspraak kaders vaststellen specifiek voor dit zonneveld. Denk aan de diverse keuzes voor hoe het zonneveld wordt ingericht, integraal ontworpen en ingepast in het landschap. De gemeente bewaakt deze kaders tijdens het proces en past deze aan als dit nodig is.

De initiatiefnemer is eindverantwoordelijk voor het binnen de kaders uitvoeren van het proces (het hoe) en voor de inhoud (het wat). De initiatiefnemer neemt de mening van onder andere de gemeente maar ook andere belanghebbenden mee in haar plan.

Informatie aanleveren over inrichting, inpassing en participatie

De initiatiefnemer dient zoals gebruikelijk een ruimtelijke onderbouwing aan. Dit moet worden aangevuld met het participatieplan en afspraken met belanghebbenden inclusief andere (agrarische) bedrijven.

 

De ruimtelijke onderbouwing en inpassingsplan geven aandacht aan iedere waarde in de omgeving. Steeds wordt beschreven van de huidige kwaliteit is, wat de verwachte impact is van het zonneveld, welke maatregelen er worden genomen om negatieve impact te minimaliseren en hoe je een ‘plus’ creëert voor de omgeving.

 

De gemeente wil beoordelen of de initiatiefnemer:

 • er alles aan doet om de waarden van de omgeving zo goed mogelijk te beschermen
 • ook een positieve bijdrage aan de omgevingswaarden biedt
 • de omgeving goed betrekt bij de inrichting (procesparticipatie)
 • zich inspant om te komen tot 50% lokaal eigendom (financiële participatie)
 • toezegt te voldoen aan de Gedragscode Zon op Land (opgesteld door de branche en natuur/milieupartijen gezamenlijk)

 

 De initiatiefnemer moet daarom veel informatie aanleveren:

 1. Over het zonneveld zelf: locatie van het zonneveld, huidige bestemming, omvang, opstelling, hoogte, afstand tussen de rijen
 2. Met welke maatregelen een negatieve impact op de omgeving wordt voorkomen, en hoe er zoveel mogelijk een positieve bijdrage aan de omgeving wordt gegeven op het gebied van
  • landschap
  • natuur
  • cultuurhistorie
  • archeologie
  • recreatie
  • landbouw, bodem en water
 3. Participatieplan:
  • proces participatie
  • financiële participatie

Extra aandacht voor zonnevelden op en nabij agrarische gronden

Verplicht is overleg met andere agrariërs om de minst waardevolle grond voor zonnevelden te benutten en om de mogelijkheden voor anderen voor duurzame landbouw in de toekomst zo min mogelijk te verstoren. Ook moet de initiatiefnemer laten zien welke afspraken hij heeft gemaakt met nabije (agrarische) bedrijven ter bescherming van hun bedrijfsvoering. Lokale ondernemers krijgen de mogelijkheid om bij te dragen aan installatie, beheer en onderhoud van het zonneveld.

Voorwaarden mbt omvang

De gemeente streeft naar 0,1 TWh aan grootschalig opgewekte groene stroom uit grote zonnedaken en zonnevelden. Zie ook: ‘klimaatdoelen

De gemeenteraad kan er op een later moment voor kiezen om per gebied een grens te stellen aan de hoeveelheid hectare zonnevelden. In kansrijke buitengebieden (groen op de kansenkaart) is waarschijnlijk meer mogelijk dan in gebieden met een beperkte kansrijkheid (oranje op de kansenkaart).

Definitie van de omvang:

De oppervlakte wordt berekend exclusief landschappelijke inpassing:

 • onder de oppervlakte van het zonneveld valt in ieder geval: de grond onder de zonnepanelen, de tussenliggende stroken, onderhoudspaden en de technische installaties (o.a. transformatorhuisjes);
 • onder de landschappelijke inpassing kunnen vallen: landschapselementen/ ruimte voor natuur rond/binnen zonneveld zoals bomen, struiken/ruigtes voor agrarisch gebruik of bloemrijk landschap.

LET OP!

 • De gemeente kan initiatieven onderbouwd afwijzen, ook als de hoeveelheid op te wekken groene stroom nog niet is bereikt, als ze van mening is dat andere belangen teveel worden geschaad (omgeving).
 • De gemeenteraad kan haar beleid wijzigen bijvoorbeeld naar aanleiding van de ervaringen met de eerste zonnevelden of de afspraken binnen de Regionale Energie Strategie.

Richtsnoer mbt hoogte

Onderstaande hoogten zijn bedoeld als richtsnoer. Besluitvorming is maatwerk per locatie. Zo kan een kavel lager liggen dan de locaties waarvandaan men er vooral zicht op heeft:

 • 1,5 – 2,5 meter hoog in een regulier gebied zonder wijds/gewaardeerd uitzicht
 • 1,5 meter en hoger kan toegestaan worden in geval van dubbel ruimtegebruik of op locaties naast hogere bebouwing of boomgaarden
 • 1 – 1,5 meter hoog in een regulier gebied met (wijds/gewaardeerd) uitzicht (zodat je er overheen zou kunnen kijken, afhankelijk van de inpassing)
 • 0,5 – 1 meter hoog waar sprake is van uitzicht van groot belang/recreatieve route/forten/locaties direct aan doorgaande weg, het unieke oost-west doorzicht, etc.

Voorbeelden van aan te leveren informatie

Bovenstaand is beschreven dat over iedere waarde informatie moet worden aangeleverd. De voorwaardenlijst kan nader worden uitgewerkt door de gemeente.

 

De diverse pagina’s onder ‘omgeving’ geven een nader beeld van wat de gemeente belangrijk vindt. Onderstaande (niet uitputtende) lijst geeft ter illustratie, nader inzicht in wat er wordt bedoeld:

 • inpassing in het landschap (hoe gaat het eruit zien vanuit perspectief van bewoners en passanten, bijvoorbeeld onttrekken uit het zicht met gebiedseigen beplanting)
 • beschermen en toevoegen van natuurwaarden, kansen voor biodiversiteit, weidevogels, insecten, etc.
 • inpassing in verband met voor die locatie specifieke (cultuurhistorische) waarden
 • wijze van fundering (relatie met archeologie en bodemkwaliteit)
 • wijze van afwatering  en het waterpeil (watersysteem én archeologie)
 • bodemkwaliteit (biologisch, chemisch, water), samenstelling,toekomstige bodemfunctie
 • overleg met andere agrariërs over kavelruil met als doel: zonneveld op gronden van lagere agrarische waarde
 • overleg met omliggende agrariërs en overige nabije bedrijven over andere afspraken zodat zij minimaal worden verstoord in hun (toekomstige) bedrijfsvoering
 • participatie van omwonenden en lokale bedrijven qua proces, financiering en uitvoering
 • aantonen dat er wordt voldaan aan eisen van waterschap en provincie, zoals het niet dempen van sloten, niet egaliseren van de bodem, etcetera
 • desgewenst dient informatie over de herkomst van de financiering te worden verstrekt (wet Bibob)
 • bereikbaarheid van zonneveld voor veiligheidsdiensten inclusief bluswater (incl maken van afspraken over afschakeling elektriciteit)
 • toezegging dat panelen geen zware metalen kunnen lekken
 • harde afspraken over einde zonneveld: verwijdering en hergebruik van panelen en het herstellen van de bodemkwaliteit
 • wijze van procesparticipatie omwonenden (participatieplan)
 • wijze van financiële participatie bij uitvoering (participatieplan)
 • in alle gevallen: toezegging te voldoen aan de Gedragscode Zon op Land

Al deze keuzes hebben invloed op het aantal panelen dat de initiatiefnemer kan plaatsen en dus op de business case. Daarnaast is de afstand tot een passend spanningsstation van groot belang op de business case. Ook hierover moet de initiatiefnemer de gemeente informeren.