Visie opgesteld na gesprekken met diverse partijen

In voorbereiding op dit beleid heeft de gemeente informeel overleg gehad met

 • inwoners op 3 openbare gespreksavonden (voorjaar 2019)
 • buurgemeenten
 • provincie (diverse disciplines waaronder natuur en Hollandse Waterlinie)
 • waterschappen
 • lokale afdeling LTO (zie standpunt hieronder)
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Natuurwerkgroep Kockengen
 • Dorpscomité Kockengen
 • Vechtplassen Commissie (zie standpunt hieronder)
 • Natuurhistorische Buitenplaatsen
 • Gebiedscollectief Rijn, Vecht en Venen
 • Lokale energiecoöperatie
 • Utrechts Landschap en Landschap Erfgoed Utrecht (zie standpunt hieronder)
 • SOVON weidevogel onderzoek
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht (zie standpunt hieronder)

Eigen standpunten van partijen

Tijdens de voorbereiding van dit beleidsplan, hebben diverse gesprekspartners besloten om hun eigen standpunt vast te leggen. Dit zijn vaak informele teksten die weergeven welke inbreng deze partijen hebben geleverd tijdens de beleidsparticipatie. In de alinea’s hieronder is ruimte voor (belangen)organisaties om hun visie op zonnevelden te beschrijven.

Vechtplassencommissie (VPC)

De Vechtplassencommissie onderschrijft het belang van verduurzaming van de energievoorziening maar vindt ook dat bij de besluitvorming voor het plaatsen van deze installaties de belangen van de kwaliteit van het Vechtlandschap, de natuur en het cultuurhistorisch erfgoed met zorg moeten worden afgewogen.

 

De VPC heeft haar standpunt verwoord in een korte notitie. Na een beschrijving van de context waarin de energievragen zich voordoen, komt de Vechtplassencommissie daarna tot een aantal randvoorwaarden voor een acceptabele toepassing van met name zonne-akkers en windturbines.

 

U kunt de korte notitie hier downloaden.

Natuur- en Milieufederatie Utrecht

De NMU gaat voor een energievoorziening die ‘drievoudig duurzaam’ is:

 1. Energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om tijdig het doel van energieneutraliteit te bereiken.
 2. Zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving.
 3. Participatie: betrokkenheid omwonenden en andere stakeholders in planvorming, eerlijke verdeling van lusten en lasten en streven naar (min.) 50% lokaal eigendom.

 

De ontwikkelingen van zonneparken juichen we daarom in de basis wel toe omdat hiermee het eerste onderdeel sneller gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd zien we ook gevaren indien er geen duidelijke aandacht komt voor de twee andere onderdelen: schade voor natuur en landschap, geen lokale meerwaarde en een afkalving van het draagvlak voor de energietransitie. Daarom geven we aan projectontwikkelaars van zonneparken en gemeenten in de provincie Utrecht vier aandachtspunten mee

 

U kunt de notitie (1 A4) met aandachtspunten hier downloaden.

Standpunt lokale LTO

(standpunt 2018/2019:) De lokale LTO is tegen het inzetten van landbouwgronden voor zonnevelden en wil zich met de gemeente en andere partijen inzetten om zoveel mogelijk daken en ander bebouwd oppervlak te benutten voor zonne-energie.

 

De landbouwgronden in de gemeente Stichtse Vecht zijn nodig voor de huidige melkveebedrijven. Deze staan voor een enorme opgave vanuit het landelijke landbouwbeleid, wat is overgenomen door de provincie Utrecht. Deze uitdagingen zitten onder andere op het vlak van grondgebondenheid en overschakelen op kringlooplandbouw. Hiervoor is iedere stukje landbouwgrond in de gemeente nodig om dit beleid te kunnen uitvoeren.

 

Het lokale LTO ziet veel mogelijkheden in zonnepanelen op de staldaken en het plaatsen van windturbines langs kanaal tussen Loenen en Nigtevecht. Ook wil LTO graag met de gemeente de kansen onderzoeken voor de bouw van een biogas/biomassa installatie. LTO is in gesprek met energiecoöperatie 2030NU over mogelijke samenwerking.

 

LTO Noord regio West heeft enige tijd geleden een standpuntnotitie uitbracht (download).

Het Utrechts Landschap & Landschap Erfgoed Utrecht

(standpunt 2018/2019): Utrechts Landschap ontwikkelt, beschermt en beheert natuur, landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. Wij staan voor behoud van biodiversiteit en cultuurhistorie. Samen met de Utrechtse samenleving beschermen we natuur en erfgoed voor de toekomst. We versterken ecosystemen en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van natuur en landschap. Dit doen we omdat de Utrechtse natuur en het erfgoed onvervangbaar zijn. Vanwege hun intrinsieke waarde en voor het welzijn van de Utrechtse samenleving.

 

Een robuust en aaneengesloten Nationaal Natuur Netwerk (NNN), inclusief Natura 2000-gebieden,  is van groot belang voor de bescherming van bedreigde en zeldzame soorten en hun leefgebieden. De ontwikkeling van zonnevelden heeft negatieve effecten op de natuur. Daarom vinden wij dat hier geen ruimte voor is binnen het NNN. Voor een robuuste NNN is natuurontwikkeling in de groene contour nodig. Tijdelijke zonnevelden kunnen hier een bijdrage aan leveren, wanneer deze worden gecombineerd met hoge waterpeilen, geen pesticidegebruik en toevoeging van de percelen aan het NNN na 15 jaar. Maatwerk per locatie is nodig om te zorgen dat geen negatieve effecten op het nabijgelegen NNN optreden. Ook voor weidevogelgebieden buiten het NNN geldt dat zonnevelden wat ons betreft alleen mogelijk zijn, mits er geen gevolgen zijn voor weidevogels en een aanzienlijk bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van het weidevogelgebied.

 

Natuur en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel wij geen ruimte zien voor duurzame energieopwekking binnen onze natuurgebieden, zetten wij ons wel maximaal in om bewust met energie en grondstoffen om te gaan. We verminderen ons energieverbruik en onderzoeken mogelijkheden voor duurzame energieopwekking op onze gebouwen, waarbij we rekening houden met cultuurhistorische waarden.

 

Ons standpunt in relatie tot cultuurhistorie is dat zonnevelden niet thuishoren op monumentale buitenplaatsen en bijbehorende zichtassen, en niet in andere cultuurhistorisch waardevolle landschappen.