Tussen Maarssen en Breukelen: beperkt geschikt

Dit gebied is enerzijds zeer geschikt voor een zonneveld, anderzijds niet.

Wel geschikt want:

  • de meeste gronden zijn grasland
  • geen Natuurnetwerk Nederland
  • brengt duurzame energie opwekking dichtbij de eindgebruikers

Niet geschikt want:

  • de noordzijde is grondgebied van Nyenrode Business Universiteit en vol bomen
  • de oostzijde van dit gebied bestaat uit diverse biotopen van (historische) buitenplaatsen, tuinen en parken (gelegen aan de westzijde van de Vecht)
  • dit open gebied maakt deel uit van het laatst overgebleven unieke doorzicht van de Utrechtse Heuvelrug in het oosten tot het lage westelijke veenweidegebied
  • hogere bebouwing kan de indruk geven dat Maarssen en Breukelen in elkaar overlopen

Een mogelijkheid ter overweging is een zeer laag zonneveld waardoor juist voor de komende periode de openheid gewaarborgd blijft tussen de dorpen én als schakel in de oost-westverbinding (zie ook het gebied ‘Harde as Zuid‘).

graslanden en open doorzichten
biotopen historische buitenplaatsen

Voorwaarden zonnevelden

Wanneer hier een zonneveld wordt toegestaan, dan zijn de volgende voorwaarden denkbaar:

  • zeer lage opstelling ter bescherming van het open gebied (bijvoorbeeld 1 meter hoogte)
  • afstand tot en goede inpassing vanwege Vecht en langsliggende (biotopen historische) buitenplaatsen, tuinen en parken
  • zuidelijk gerichte opstelling is, net als in andere landbouwgebieden, aan te raden om de mogelijkheid voor landbouw in de toekomst open te houden