Gemeente werkt aan beleidskader Zonnevelden

Met dit beleidskader voor zonnevelden geeft de gemeente inzicht aan inwoners en bedrijven:

  • waar een zonne- initiatief kansrijk is, en waar juist niet
  • welke afwegingen de gemeente daarbij maakt

Zodra er beleidsdocumenten beschikbaar zijn, kunt u deze downloaden onder ‘Visie Stichtse Vecht‘. Er volgt een uitvoeringsprogramma waaruit duidelijk wordt op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend en hoe ze worden beoordeeld.

 

Zorgvuldige afweging van vele belangen

Ieder initiatief voor een zonneveld wordt afzonderlijk in behandeling genomen volgens de gebruikelijke ruimtelijke procedures. Daarbij wordt gekeken naar het agrarische karakter van het buitengebied van Stichtse Vecht, de afweging tussen duurzame energie en landbouwgrond, de visuele impact die een zonneveld op het landschap heeft, de waarden voor natuur, recreatie en cultuurhistorie.

Inspraak en participatie

Zorgvuldigheid en inspraak zijn bij ieder initiatief opnieuw van groot belang. Dit beleidskader stelt voorwaarden en grenzen, maar biedt tegelijk ook ruimte om te investeren in duurzame energie. Bij voorkeur kunnen inwoners van onze gemeente niet alleen mee praten maar ook mee investeren in zonnevelden.

 

In de voorbereiding van het beleidskader is gesproken met het college, de gemeenteraad, met organisaties en geïnteresseerde inwoners en bedrijven.

Naar homepagina