Nigtevecht: niet/zeer beperkt geschikt

In dit gebied is geen tot zeer beperkt ruimte voor zonnevelden, vanwege:

 • buitenplaatszone Vechtstreek (tuinen, parken, biotopen van (historische) buitenplaatsen)
 • twee forten met schootsvelden en inundatiegebied (Oude Hollandse waterlinie)
 • een deel weidevogelgebied
 • een deel Natuurnetwerk Nederland

 

Voor een zonneveld is een belangenafweging noodzakelijk tussen bovenstaande belangen enerzijds en de klimaatdoelen anderzijds. Een eventueel zonneveld zou bij voorkeur liggen uit het zicht van de inwoners van Nigtevecht, op afstand van de Vecht en juist wel nabij huidige doorsnijdingen of landschappelijke verstoringen zoals het Amsterdam Rijnkanaal.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Hollandse Waterlinie en buitenplaatszone Vechtstreek
deels open landschap
Weidevogels

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

Er liggen geen tot zeer beperkt mogelijkheden voor zonnevelden. Voorwaarden zouden kunnen zijn:

 • in goed overleg met onder andere de provincie vanwege de buitenplaatszône. In parken, tuinen en biotopen van historische buitenplaatsen kan plaats zijn voor een beperkt aantal en goed in het landschap ingepaste zonnepanelen, met als doel een klimaatneutrale bedrijfsvoering en/of ten goede komen aan cultuurhistorische doelen
 • in voorbereiding starten met gesprek provincie en gemeente (cultuurhistorie/ Nieuwe Hollandse Waterlinie) over of er zorgvuldige inpassing mogelijk is
 • bij voorkeur aansluiten bij het Amsterdam Rijnkanaal en/of bedrijvigheid
 • bij voorkeur op afstand tot de Vecht

Karakteristieken rond Nigtevecht

De afbeelding kan worden uitvergroot door erop te klikken, en toont:

 • Fort bij Nigtevecht en Fort Hinderdam (Nieuwe Hollandse Waterlinie)
 • de schootsvelden met de 3 kringen op 300, 600 en 1000 meter
 • inundatiegebied (blauw)
 • Natuurnetwerk Nederland (rood)
 • weidevogelkerngebied (bruingroen binnen inundatiezone)
 • buitenplaatsen en parken/tuinen (omlijnde blokjes)