Mogelijke vorm: projecttafel omwonenden

Wanneer een zonneveld in voorbereiding is, en de locatie kansrijk lijkt, is de initiatiefnemer verplicht partijen bijeen te roepen. Dit kan een projecttafel worden genoemd. Uitgenodigd worden sowieso de direct omwonenden die zicht hebben op het zonneveld. Ook wordt er verplicht een ruimere kring met omwonenden en nabije bedrijven uitgenodigd, in overleg met de gemeente. Verder wordt de initiatiefnemer aangeraden om (maatschappelijke) organisaties te betrekken, zoals benoemd op de pagina ‘overige stakeholders‘. De projecttafel kan in verschillende fases van voorbereiding van het zonneveld bijeen komen om de gewenste resultaten te bereiken.

Gesprek aan projecttafel

Agenda van de sessies van de projecttafel

  • initiatiefnemer geeft toelichting: waarom een zonneveld en waar
  • inwoners en belanghebbenden stellen vragen en doen voorstellen bijvoorbeeld over de inpassing
  • er is ruimte wensen én bezwaren
  • samen zoeken naar win-win

Resultaat

  • initiatiefnemer en gemeente leren de zorgen kennen en de kansen
  • ideeën voor landschappelijke inpassing
  • ideeën/ andere wensen die omwonenden hebben om het zonneveld en het omliggende gebied, eventueel nabije dorpskern een ‘plus’ te geven
  • rol van een gebiedsfonds hierbij (meer hieronder)

Meer over procesparticipatie

Procesparticipatie vindt plaats op het moment dat er een concreet initiatief voorligt. De gemeente heeft nog niet besloten over het plan en is in gesprek met de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is in gesprek met de omwonenden, nabije bedrijven en andere belanghebbenden. Er zijn nog diverse keuzes om het zonneveld in te passen of om de aanvraag af te wijzen.

 

Soms is er sprake van direct omwonenden die zicht hebben op het beoogde zonneveld. Bedrijven kunnen aangrenzend zijn. De initiatiefnemer is wettelijk verplicht hen te betrekken zodra er een aanvraag is ingediend. Wat verwachten initiatiefnemers en ‘buren’ van elkaar. Hoe zou de installatie er uit gaan zien en zo goed mogelijk worden ingepast. Willen de buren liever het zonneveld afschermen? Is er impact op de bedrijfsvoering van naburige bedrijven te voorzien?

 

De gemeente is van mening dat ook anderen betrokken moeten worden zoals een ruimere kring aan inwoners en bedrijven, maar ook andere belanghebbende partijen (bovengenoemde ‘stakeholders’). Ook zij dienen een uitnodiging te ontvangen voor de projecttafel.

Gebiedsfonds voor een plus voor de omgeving

Procesparticipatie gaat niet alleen over inspraak in de inpassing van de panelen in het landschap. Een doel is dat de omgeving mee profiteert van de opbrengsten van het zonneveld. Belanghebbenden kunnen hun wensen uitspreken voor activiteiten die de initiatiefnemer kan uitvoeren. Deze activiteiten komen ten goede aan de omgeving en worden ook zo mogelijk samen georganiseerd. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, natuur of educatie.

 

Een bepaald percentage van de winst kan in een gebiedsfonds worden geplaatst. De omgeving van het zonneveld besluit met elkaar voor welke verbetering van de woon/leefomgeving het geld wordt ingezet.

 

Deze optie van een gebiedsfonds is geen vorm van ‘lokaal eigendom’, het staat daarom los van de invulling van ‘financiële participatie‘ door de initiatiefnemer.

Extra aandacht voor zonnevelden op en nabij agrarische gronden

Verplicht is overleg met andere agrariërs om de minst waardevolle grond voor zonnevelden te benutten en om de mogelijkheden voor andere agrariërs voor de overstap naar duurzame landbouw in de toekomst zo min mogelijk te verstoren. Ook moet de initiatiefnemer laten zien welke afspraken hij heeft gemaakt met nabije (agrarische) bedrijven ter bescherming van hun bedrijfsvoering. Lokale ondernemers krijgen de mogelijkheid om bij te dragen aan aanleg, beheer en onderhoud van het zonneveld en het bijbehorende groen.