Veenweide Oost: niet geschikt

Dit gebied bestaat uit o.a. uit de Bethunepolder, Tienhoven en Oud-Maarsseveen. Hier is weinig ruimte voor zonnevelden vanwege:

  • natuur (deels Natura2000, deels ‘overige waardevolle natuur’)
  • de zogenaamde ‘waterparels’
  • recreatie
  • cultuurhistorie zichtbaar in het landschap: ontginning, vervening en droogmakerij
  • Hollandse Waterlinie: Fort Maarseveen en Fort Tienhoven

Alleen aansluitend aan de bebouwde kom zijn er (beperkte) mogelijkheden voor zonnevelden.

 

Meer over randvoorwaarden voor zonnevelden en karakter van dit gebied leest u hieronder.

Natuur en waterparels
Recreatie
Landgebruik: agrarisch en natuur

Randvoorwaarden zonnevelden

In dit gebied is in principe geen ruimte voor zonnevelden behalve enkele kleinschalige installaties nabij bebouwing of langs infrastructuur.

 

In Natura2000 gebied, inclusief het water, is een zonneveld niet toegestaan door de provincie. r

 

 

 

Karakter Veenweide Oost

Dit gebied bestaat uit een reeks laagveengebieden: plassen en droogmakerijen. Meren en plassen zijn ontstaan door turfwinning in de zestiende eeuw. Enkele plassen zijn verdiept door zandwinning, zoals de grote Maarsseveenseplas. De historie van ontginning, vervening en droogmakerijen bepaalt het hedendaagse landschap. Dit gebied is nu grotendeels een natuur- en recreatiegebied geworden.

Er is een rijke schakering van moeras(vegetatie)typen. In het noorden is er gesloten (bos)gebied, overlopend naar open landschap (grasland, trilveen en rietland) in het zuiden. Van west naar oost neemt de kwelinvloed (met name in petgaten en watergangen zichtbaar) toe.

 

[bron: Natuurontwikkeling in Oostelijke Vechtplassen provincie Utrecht, buro Ecogroen]

Natuurwaarden

De Oostelijke Vechtplassen is 1 van de belangrijkste laagveenmoerassen in Nederland. Het vormt een belangrijk broedgebied voor:

  • vogelsoorten van rietmoerassen (o.a.a roerdomp en purperreiger)
  • vogelsoorten die veel waterriet en lange oeverlijnen vereisen (o.a. woudaap en grote karekiet)
  • andere bijzondere moeras- en watervogels (o.a. porseleinhoen, zwarte stern en ijsvogel).

Samen met de Wieden en Weerribben behoren de Oostelijke Vechtplassen tot de belangrijkste laagveenmoerassen
van ons land.

[bron: Natuurontwikkeling in Oostelijke Vechtplassen provincie Utrecht, buro Ecogroen]