Waarom gaat de gemeente aan de slag met zonnevelden?

Waarom gaat de gemeente aan de slag met zonnevelden?

Landelijk is afgesproken dat we in 2050 nagenoeg energieneutraal moeten zijn. Dit houdt in dat alle energie die we gebruiken door onszelf duurzaam moet worden opgewekt. De gemeenten in de Utrechtse regio werken met elkaar samen op het gebied van duurzame opwek. Op basis hiervan is een regionale doelstelling opgesteld van 1,8 TWh (Terawattuur). Voor de gemeente Stichtse Vecht is de doelstelling 0,1 TWh in 2030 en 0,2 TWh in 2040. Zonnepanelen op daken stimuleren wij zoveel mogelijk, maar inwoners en bedrijven beslissen hier zelf over en er zijn behoorlijk wat belemmeringen, zoals de dakconstructie, verzekeringen etc. Ook kan gemeente Stichtse Vecht niet energieneutraal worden met alleen het vol leggen van daken met zonnepanelen.  Dus naast het stimuleren van zonnepanelen op daken moeten we zonnevelden realiseren om de energieopgave te halen.

sluit dit antwoord

Houdt de gemeente rekening met de beschermde status van natuur bij aanleg zonnevelden?

Houdt de gemeente rekening met de beschermde status van natuur bij de aanleg van zonnevelden?

In het rode gebied van de kansenkaart liggen vogelbroedgebieden, veenweiden en rustgebieden. Daar kunnen we niet doen wat tegen de natuur ingaat. De gemeente moet hier voldoen aan de richtlijnen uit de provinciale omgevingsvisie.

sluit dit antwoord

Waarom legt de gemeente kostbare (landbouw)grond vol met zonnevelden?

Waarom legt de gemeente kostbare (landbouw)grond vol met zonnevelden?

Gemeente Stichtse Vecht staat net als alle andere gemeenten in Nederland voor de uitdaging om duurzame energie op te wekken. Dit is nodig om uiteindelijk als gemeente energieneutraal te worden. De opties om duurzame energie op te wekken zijn momenteel zonne-energie en windenergie. Gemeente Stichtse Vecht heeft er voor gekozen om geen windmolens in de gemeente toe te staan. De enige optie die dan over blijft is zonne-energie. Uit berekeningen is gebleken dat als alle daken vol liggen met zonnepanelen we niet voldoende duurzame energie op kunnen wekken om als gemeente energieneutraal te worden. We zullen dus ook zonnevelden moeten toestaan om die doelstelling te halen.

sluit dit antwoord

Gaat de gemeente eerst panelen op daken en gevels onderzoeken voordat zij ruimte geeft voor zonnevelden?

Gaat de gemeente eerst panelen op daken en gevels onderzoeken voordat zij ruimte geeft voor zonnevelden?

Het volgen van de zonneladder heeft onze voorkeur, maar we moeten in 2030 de eerste 0,1 TWh hebben gerealiseerd. Er lopen 3 dingen tegelijk: grootschalige zonnepanelen op daken bij bedrijven, gezamenlijke pilots in de regio en aanvragen voor de aanleg van zonneweides. Voor grootschalige zonne-energie zijn we afhankelijk van netbeheerder Stedin voor de capaciteit op het elektriciteitsnet. We moeten binnen 4,5 jaar bij Stedin alle vergunningsaanvragen indienen, willen we de opwek voor 2030 realiseren.

sluit dit antwoord

Komt de energie vanuit zonnevelden ook daadwerkelijk ten goede aan Stichtse Vecht?

Komt de energie vanuit zonnevelden ook daadwerkelijk ten goede aan Stichtse Vecht?

Ons streven is van wel. De initiatiefnemers van zonnevelden moeten streven naar 50% lokaal eigendom en zeggenschap. Dit betekent dat inwoners en bedrijven voor 50% eigenaar kunnen worden van de zonneveldprojecten.

sluit dit antwoord

Waarom legt de gemeente niet eerst de geluidswallen en bermen vol met zonnepanelen in plaats van grote zonnevelden in het buitengebied?

Waarom legt de gemeente niet eerst de geluidswallen en bermen vol met zonnepanelen in plaats van grote zonnevelden in het buitengebied?

Als we alle geschikte daken en alle geschikte geluidswallen en bermen vol leggen met zonnepanelen halen we nog altijd onze doelstelling niet. We zullen dus hoe dan ook zonneweides nodig hebben om de doelen te behalen.

sluit dit antwoord

Als er zonnepanelen op mijn grond worden gelegd ten behoeve van een zonneveld, verandert de functie dan in het bestemmingsplan?

Als er zonnepanelen op mijn grond worden gelegd ten behoeve van een zonneveld, verandert de functie dan in het bestemmingsplan?

Nee, de onderliggende bestemming van de grond blijft. Hiermee wordt geborgd dat na afloop van het zonneveld opnieuw gekozen kan worden voor het oorspronkelijke grondgebruik zoals de landbouw. Om die reden worden er ook eisen gesteld aan de kwaliteit van bodem en water.

sluit dit antwoord

Hoe gaat de gemeente om met grote datacentra?

Hoe gaat de gemeente om met grote datacentra? Lopen we het risico dat we straks onze weilanden opofferen voor zonnevelden en dat die energie niet naar onze inwoners gaat?

Gemeente Stichtse Vecht zet niet in op grote datacentra. Als we op moeten wekken wat we ook verbruiken in onze gemeente, zou dat negen keer zoveel zijn als waar onze ambitie nu ligt. Onze ambitie is niet gerelateerd aan ons verbruik en ligt lager.

sluit dit antwoord

Waarom worden niet alle daken eerst vol met zonnepanelen gelegd voordat er zonnevelden toegestaan worden?

Waarom worden niet alle daken eerst vol met zonnepanelen gelegd voordat er zonnevelden toegestaan worden?

Het heeft de voorkeur om eerst alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. Helaas bereiken we de opgave voor duurzame opwek niet als we alle daken vol leggen. We zullen hoe dan ook gebruik moeten maken van zonnevelden, om de doelen te bereiken. Ook zal blijken dat niet alle daken geschikt zijn voor zonnepanelen. Sommige dakconstructies zijn bijvoorbeeld niet sterk genoeg voor zonnepanelen, en daken die volledig in de schaduw staan zijn niet rendabel.

sluit dit antwoord

Waarom tellen alleen grote zonnevelden en zonnedaken mee bij de RES?

Waarom tellen alleen grote zonnevelden en zonnedaken mee bij de RES?

Bij de berekeningen aan duurzame opwek voor de regionale energiestrategie tellen alleen grote zonnevelden en zonnedaken mee (vanaf 15 kilowatt piek, dat zijn ongeveer 60 zonnepanelen). Dit omdat de kleine aansluitingen vooraf al meegerekend zijn bij het berekenen van de opgave in het Klimaatakkoord. Voor de algehele opgave van gemeente Stichtse Vecht (dus buiten de regionale energiestrategie om) tellen alle zonnepanelen mee.

sluit dit antwoord

Wie gaat de kosten voor de opwek van duurzame energie betalen?

Wie gaat de kosten voor de opwek van duurzame energie betalen?

Eigenaren die zonnepanelen op hun daken leggen dragen zelf de kosten. Initiatiefnemers voor zonnevelden draaien ook zelf op voor de kosten. Wel is er sprake van een landelijke subsidieregeling voor grote zonnedaken en zonnevelden. Eigenaren van kleinere daken kunnen van de landelijke salderingsregeling gebruikmaken waardoor zij hun investering binnen gemiddeld 6-8 jaar terugverdienen.

sluit dit antwoord

Als het elektriciteitsnetwerk uitgebreid moet worden voor de opwek van duurzame energie, wie betaalt dat dan?

Als het elektriciteitsnetwerk uitgebreid moet worden voor de opwek van duurzame energie, wie betaalt dat dan?

In gemeente Stichtse Vecht is Stedin de beheerder van het elektriciteitsnetwerk. Zij betalen dan ook de kosten die gepaard gaan met de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Echter stelt Stedin jaarlijks de netbeheertarieven vast die iedereen via zijn of haar energierekening betaalt. Deze tarieven zullen waarschijnlijk stijgen de komende jaren, omdat Stedin meer kosten moet maken voor het elektriciteitsnetwerk. Dat is niet alleen voor het terugleveren van groene stroom maar ook omdat de vraag naar stroom toeneemt, bijvoorbeeld voor elektrisch rijden.

sluit dit antwoord

Waarom duurt de uitbreiding van het elektriciteitsnet zo lang?

Waarom duurt de uitbreiding van het elektriciteitsnet zo lang?

Er zijn meerdere redenen waarom het elektriciteitsnet niet onmiddellijk en overal tegelijkertijd wordt uitgebreid.

Op het moment dat de netbeheerder een keuze heeft gemaakt en weet waar ze in het net gaan investeren, gaan ze in overleg met bijvoorbeeld gemeenten en provincies. Gemeenten en provincies moeten soms bestemmingsplannen aanpassen en er moet altijd een vergunning aangevraagd worden. Dat kost tijd; vaak een aantal jaren. Het geld dat de netbeheerder uitgeeft, is maatschappelijk geld. Daarom worden er zorgvuldige afwegingen gemaakt over hoe en waar ze dat geld aan uitgeven. De kabels in het net moeten 40 jaar blijven liggen en zo optimaal mogelijk hun werk doen.

sluit dit antwoord