Waarom zonnepanelen of zonnevelden?

Er zijn meerdere redenen om voor zonnepanelen of zonnevelden te kiezen:

 • we zijn zeker van stroom als de zon schijnt
 • zonnestroom wordt goedkoper dan fossiele energie
 • zonnestroom kun je aan het net terugleveren
 • toekomstbeeld: meer opslaan in (buurt)accu’s, waterstof maken
 • de gemeente draagt haar steentje bij. U ook?

Berekening gemeentelijke energiedoelen en meer over de Regionale Energie Strategie: onderaan deze pagina!

Waarom is duurzame energie noodzakelijk?

De urgentie om over te stappen op duurzame energie, wordt steeds groter want:

 • we zijn afhankelijk van energie in alles wat we doen
 • fossiele brandstoffen raken op (olie, gas en kolen)
 • toevoer uit het buitenland is onzeker
 • gaswinning in Groningen zorgt lokaal voor grote problemen (aardbevingen)
 • fossiele brandstoffen leiden tot klimaatverandering

Het klimaat verandert

 • klimaat verandert door hogere concentratie CO+ andere broeikasgassen
 • de gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar: minder landijs, hogere zeespiegel,  droogte, overstromingen en stormen brengen mens, dier, ecosysteem in de problemen
 • de sociale impact is groot maar ook de maatschappelijke kosten
 • daarom is overstappen op duurzame energie op de lange termijn goedkoper
 • bijkomend voordeel: meer werkgelegenheid en geld behouden binnen je eigen (regio)grenzen

 

Stichtse Vecht CO2 reductie

Om klimaatverandering te helpen tegengaan is het nodig dat we:

 1. energie besparen
 2. stoppen met gebruik van aardgas, olie, kolen
 3. warmte en elektriciteit duurzaam opwekken voor woningen, bedrijven, vervoer

 

Huidig energieverbruik

Het energieverbruik van Stichtse Vecht in 2018 is bijna 3350 TeraJoule*. De afbeelding toont de energievraag per sector. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

 

Op dit moment gebruiken we ongeveer de helft voor verwarming (vaak gas), een kwart van de energie heeft de vorm van motorbrandstoffen en een kwart is elektriciteit.

 

*Berekening op basis van Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Panelen op daken is voldoende?

Nee. Panelen op de daken hebben de voorkeur maar zijn niet voldoende.

 

Onze vraag naar stroom neemt nog steeds toe. Ons leven draait steeds meer op machines, we gaan meer elektrisch rijden, en als woningen van het aardgas afgaan dan hebben ze meer elektra nodig. Ook voor de productie van waterstof is veel stroom nodig. Energiebesparing is daarom van groot belang. Wat je niet verbruikt, hoef je immers ook niet op te wekken.

 

Zelfs als ALLE bruikbare daken in Stichtse Vecht worden vol gelegd, wekken we nog steeds maar een klein deel van de energie op die we nodig hebben binnen de gemeente. Daarom zijn ook zonnevelden op de grond én andere vormen van duurzame stroomopwekking nodig.

Hoeveel zonnevelden zijn er nodig?

In 2030 is er 0,1 TWh aan groene stroom (grootschalig opgewekt) nodig als lokale bijdrage aan de regionale energiedoelen. Dit kan opgewekt worden met 100 hectare aan zonnevelden. Dit is gelijk aan 150 voetbalvelden. Grote zonnedaken dragen ook bij aan de 0,1 TWh.

 

Achtergrond informatie:

De ambitie is om in 2040 de eigen energievraag op het grondgebied van de gemeente duurzaam op te wekken. Zo nodig is er uitloop mogelijk tot 2050. Dit is vastgelegd in het (addendum) collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 met als titel “Realistisch, concreet en duurzaam”. Deze collegeperiode worden er geen windturbines vergund.

Beleid in het kort:

 • De gemeente wil (naast haar eigen energiedoelstelling) ook haar bijdrage leveren aan de regionale opgave voor voldoende duurzame energie.
 • De 16 gemeenten in de regio doen naar verwachting een ‘bod’ aan het landelijke klimaatakkoord om 1,8 TWh grootschalig duurzaam op te wekken in 2030.
 • Stichtse Vecht streeft naar 0,1 TWh per jaar duurzaam opwekken in 2030.
 • Voor 2040 is het streven 0,2 TWh per jaar
 • Dit is onder voorbehoud van goede landschappelijke inpassing, bijdrage aan lokaal eigendom, wederkerigheid en realisatie mogelijkheden
 • Dit gaat over grootschalige opwek van stroom. In de periode tot 2030 zullen zonnevelden hier een belangrijke rol in spelen.
 • 0,1 TWh kan met ongeveer 100 hectare aan zonnevelden worden opgewekt.
 • Dit staat gelijk aan 150 voetbalvelden en is minder dan 0,1% van het oppervlak van de gemeente.
 • De gemeente blijft zich vanzelfsprekend ook inzetten voor zonne-energie op zoveel mogelijk grote en kleine daken. Grote zonnedaken tellen ook mee voor de 0,1 TWh doelstelling.

Dit zonneveldenbeleid en de hoeveelheid benodigde zonnevelden kan de gemeenteraad worden aangepast als de ervaringen met de eerste zonnevelden, de voortgang van grote zonnedaken of de afspraken binnen de Regionale Energie Strategie daar aanleiding toe geven.

Meer over de Regionale Energie Strategie

Het bod van de samenwerkende gemeenten in de U16 bestaat uit de bewezen technieken van zon op grote daken, zon op land en windturbines.

 

Achtergrondinfo:

In het kader van het Klimaatakkoord werken alle gemeenten samen aan de realisatie van klimaatambities in zogenaamde RES-regio’s. 30 regio’s in Nederland geven aan hoeveel elektriciteit ze grootschalig en duurzaam kunnen opwekken in 2030. Gemeente Stichtse Vecht behoort tot de RES-regio U16. De ontwerp-RES ligt ter vaststelling aan de raad voor op 29 september 2020. Ook ligt dan het raadsvoorstel voor over de lokale opgave duurzame elektriciteit voor Stichtse Vecht van 0,1 Twh in 2030 en 0,2 Twh in 2040.

 

Gemeenteraden geven voor de definitieve RES 1.0 zoekgebieden voor duurzame energie aan. Deze dienen in april 2021 gereed te zijn. Gemeente Stichtse Vecht ontwikkelt geen zoekgebieden voor windenergie, maar wel voor zonne-energie. Andere energietechnieken mogen helaas in het kader van de RES (nog) niet meegenomen worden. Ook zonnepanelen op kleine daken tellen niet mee voor de RESdoelen, maar de gemeente blijft hier wel op inzetten.